Your browser does not support JavaScript!
亞太音樂研究中心
國立臺南藝術大學亞太音樂研究中心
活動資訊與成果
2016世界音樂研習營音樂會:
非洲鼓樂團 成果發表影片 https://www.youtube.com/watch?v=AZn4U2tTNRA&feature=youtu.be
Asalato樂團成果發表影片 https://www.youtube.com/watch?v=kxtpmk5kRL4&feature=youtu.be
甘美朗樂團成果發表影片 https://www.youtube.com/watch?v=gL-4y04UKfA&feature=youtu.be
尺八與日本箏演出影片 https://www.youtube.com/watch?v=a-MEF4dso-Y&feature=youtu.be

2017「打開世界音樂盒-2017世界音樂工作坊」成果發表會:
https://www.youtube.com/watch?v=RBI2m8QyzC4